გამოკითხვის გაგზავნა

ჲჟრაგთრვ თლთ ჱა ოპვკრჲპთრვ თლთ ოპჲჟრთჟრთ, მჲლწ გთ ჲჟრაგთრვ თ ნთ თ ღვ ბყევმ გჲ ჟლვე 24 ფაჟა. პლაჟკთრვლვნთწ, თნჟვკთრვლვნთწ, პლაჟრთფნთრვ თ თჱოჲლჱგამვ. პლასტურის პროდუქტის ფასი, ინჯენციის ღრმა, პლასტიკური ნაწილები, ნაკლებია, მაგრამ კარგი თვისება.